Gloria L Gallardo Fernandez:
Gloria L Gallardo Fernandez är professor i miljövetenskap med fokus på utveckling och globala studier. Hennes forskning är inriktad på naturresursanvändning i gränssnittet mellan det rurala och det globala, samt omdefinieringen av havs- och landägande/tillgång, med fokus på agro-pastorala allmänningar och småskaligt fiske. Hennes forskarresa började i Chile och i ämnet sociologi. En röd tråd i hennes forskning har varit ett globalt perspektiv och ett starkt fokus på den ömsesidiga relationen mellan det ekonomiskt rika Norden och det fattiga syd.

Björn Hassler:
Björn Hassler är professor i miljövetenskap med en bakgrund inom statsvetenskap. Hans forskning rör olika aspekter av samarbeten mellan stater kring miljöfrågor i Östersjöregionen. För närvarande koncentrerar han sig framför allt på miljöpolicy i relation till samarbete mellan Östersjöländerna när det handlar om att minska överfiske och övergödning samt på fysisk planering i marina miljöer i Östersjöregionen.

Marcia Sá Cavalcante Schuback:
Marcia Sá Cavalcante Schuback är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Hennes forskningsfält omfattar bland annat fenomenologi, hermeneutik, existensfilosofi och kopplingar mellan filosofi och konst. Hon har också kommit att ägna sig åt exilens filosofi och frågor kring behovet att formulera om existensbegreppet utifrån exilens erfarenhet. På senare tid har hon intresserat sig för nya former av fascism som hon ser växer världen över, som hon kallar tvetydighetens fascism. Marcia Sá Cavalcante Schuback har publicerat ett flertal böcker, varav den senaste är Ex Brasilis: brev från pandemin.

Lovisa Bergdahl, docent i pedagogik:
Lovisa Bergdahls har i sin forsknings bland annat intresserat sig för skolans roll i skapandet av gemensamhet, sinnenas och kroppens betydelse i skolans fostran, lärarens roll i en tid av auktoritetskris och religionskunskapsundervisningens språkliga kodning. Två aktuella forskningsprojekt Lovisa Bergdahl är aktiv inom är Fostrans former där de studerarar kroppens och sinnenas roll i det didaktiska arbetet med att hantera värdekonflikter. Hon är också med i projektet Hur kan skolan minska ojämlika utbildningsmöjligheter.